• English
  • Magyar

MTA Debreceni Területi Bizottság Székháza

MTA Debreceni Területi Bizottság Székháza

2016. évi Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferencia

A Hatvani István Szakkollégium 2016. május 5-én, csütörtökön rendezi meg ez évi rendes Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferenciáját. A Konferenciának az MTA Debreceni Területi Bizottság Székháza ad helyet 9:00 órai kezdettel (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.). A Konferencia megnyitóján együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Biztonságpolitikai Szakkollégiuma között.
A résztvevő hallgatókat arra kérjük, hogy a rendezvényre hívják meg témavezetőiket, tanszéki/intézeti oktatóikat, tanáraikat. Az előadások hossza maximum 20 perc, melyeket maximum 10 perc vita követ. Az előadások prezentációit érdemes PREZI vagy PDF formátumban elkészíteni, mivel ezeket egyetlen operációs rendszer sem tudja szétszabdalni, elcsúsztatni. Ha PPT formátumban van meg az előadás prezentációja, akkor azt is érdemes PDF formátumba átmenteni.
 
A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt örömmel látunk!

A Konferencia programja
 
2016. május 5. csütörtök
 
  8:30          Megnyitó (Csokonai Terem)
 
                   - Prof. Dr. Pintér Ákos
                      a Hatvani István Szakkollégium igazgatója
 
                   - Prof. Dr. Gergely Pál
                      akadémikus, az MTA DAB elnöke
 
                          Együttműködési megállapodás aláírása a Hatvani István Szakkollégium és a Biztonságpolitikai Szakkollégium között.
 
  9:30           Történettudományi – Hadtudományi szekció I.  
                     (Holló László Terem)
 
  9:30           Irodalom- és kultúratudományi szekció I.
        (Klub Terem)
 
12:00           Társadalomtudományi szekció
                     (Csokonai Terem)  
 
12:00            Ebédszünet
 
13:00            Történettudományi – Hadtudományi szekció II.  
                     (Holló László Terem)
 
13:00           Irodalom- és kultúratudományi szekció II.
        (Klub Terem)
 
13:00           Kémia – Biológia – Földrajztudományi szekció
                     (Csokonai Terem)
 
15:00           Tudóstanári – Nyelvészeti szekció
        (Klub Terem)
 
Köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága támogatását.
 

Air Jordan

2016. évi Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferencia

A Konferencia programja:
 
2016. május 5. csütörtök
 
9:30       Történettudományi – Hadtudományi szekció I-II.
 
9:30 - 10:00 Bukó Barbara (I. Nemzetközi tanulmányok MA, Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Regionális érdekek a hegyi-karabahi konfliktusban
Témavezető: Fekete Csanád
Előadásomban a hegyi-karabahi konfliktus gyökereinek áttekintése után bemutatom a vita jelenlegi állását, a tárgyalások eddigi kimenetelét, középpontba helyezve a térség államainak a konfliktusban megjelenő érdekeit, ellenérdekeit.
 
10:00 - 10:30 Szabó Márk (I. Biztonság- és Védelempolitika MA, Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Vissza a jövőbe - A NATO visszatérése a hidegháborús időkhöz
A 2000-es évek aktív missziós szerepvállalása jelentősen eltérítette a NATO-t az eredeti funkciójától, a Szövetség tagállamainak védelmétől, és a 2010-es évekre a szervezet kisebb válságba is került. A 2014-es ukrajnai eseményeknek köszönhetően a NATO újradefiniálta magát és részben visszatért a hidegháború időszakában uralkodó felfogásokhoz. Előadásom során megvizsgálásra kerülnek az előzmények, valamint a 2014-óta történt események, végrehajtott intézkedések.
 
10:30 - 11:00 Al-Agha Cintia Asoum (I. Nemzetközi biztonság- és védelempolitika BA, Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A kiberbiztonság, mint új dimenzió az EU-s biztonságpolitikában
Témavezetők: Dr. Németh József Lajos - Dr. Kovács László ezredes
Előadásomban az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiájával, annak nemzetállami kivetülésével, az EDA munkásságával, illetve napjaink kiberbiztonsági problémáival fogok foglakozni. A kutatás mind tartalmazza az EU- irányelvek megvalósulásánal vizsgálatát, mind azokat az aktuális fenyegetettségeket, melyektől a kiberbiztonság napjaink egyik legsürgetőbb megoldandó feladatává válik.
 
11:00 - 11:30 Fekete Csanád (I. PhD Hadtudományi Doktori Iskola, Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Az információs műveletek szerepe napjaink hibrid háborúiban
Témavezető: Dr. Németh József Lajos
Az információs műveletek meghatározó szerepet játszanak napjaink hibrid háborúiban. Az előadás célja, hogy bemutassa a katonai műveletekkel párhuzamosan folytatott információs műveletek jellegét, és azok alkalmazási lehetőségeit korunk fegyveres konfliktusaiban.
 
11:30 - 12:00 Bartók András (I. PhD Hadtudományi Doktori Iskola, Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Távol-keleti szigetviták - Ázsia puskaporos hordója?
Témavezető: Dr. Kaiser Ferenc
Legyen szó akár a kínai-japán hajók vízágyú párbajairól a Szenkaku szigetek vizein, vagy a Kínai Népköztársaság katonai repülőgépeinek megjelenéséről a Dél-Kínai tenger mesterségesen kialakított szigetein, az elmúlt években olyan ránézésre zsebkendőnyi területek váltak komoly konfrontációk forrásává, melyeket évekig legfeljebb a térség halászati viszonyaiban járatos szakértők ismertek. Előadásomban a Dél-Kínai és Kelet-Kínai tengereken zajló szigetviták történeti áttekintése mellett, szeretnék kitérni az ilyen "szürke zónás" kihívásokban jelentkező jellegzetességekre, a főként nacionalista programú kínai és japán civil szervezetek megjelenésének fontosságára.
 
13:00 - 13:30 Opre Bernadett (II. Történelem MA): I. Anjou Károly útja a nápolyi és szicíliai királyi cím megszerzéséig, a Vecsernye okozta megpróbáltatások és utolsó évei a mediterrán politikában
Témavezető: Prof. Dr. Bárány Attila
Anjou Károly, IX. Lajos francia király öccse, Provence és Anjou grófja 1262-ben kapta meg pápai hűbérként a hatalmat Dél-Itália felett. Uralkodása alatt aktív külpolitikát folytatott, céljai között szerepelt a Földközi-tenger keleti medencéje feletti uralom megszerzése is. Ez a terve azonban megfeneklett Szicíliai elvesztése után. Ezt követően a déli sziget visszaszerzése határozta meg külpolitikáját.
 
13:30 - 14:00 Csorba Noémi (III. Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola PhD): A ház és a porta, mint adózási alap Bihar vármegyében (1526-1606)
Témavezető: Dr. Jeney-Tóth Annamária
A dikális, vagyis az állami adózás a vizsgált korszakban háromszor változott meg és a legérdekesebb változás úgy gondolom a partiumi Bihar vármegyében mutatható ki. Előadásomban a szakirodalom mellett az Erdélyi Országgyűlési Emlékekre és a bihari rovásadó-összeírásokra támaszkodva kívánom bemutatni az adózási alap változásait.
 
14:00 - 14:30 Veres Tünde (II. Történelem MA): A regéci uradalom 17. századi urbáriumainak elemzése
Témavezető: Prof. Dr. Bárány Attila
Előadásomban a regéci uradalom 1630 és 1640-es évekből származó urbáriumait szeretném bemutatni. Az ebből a korszakból származó összeírások formájukban eltérnek a század végén íródottaktól, de az uradalom gazdálkodására és agrártörténetére vonatkozóan részletes információkkal szolgálnak. Előadásomban az urbáriumok elemzése során kapott adatokkal szeretném ismertetni a regéci uradalom gazdaságát a 17. század első felére vonatkozóan.
 
14:30 - 15:00 Szücs Gábor (I. Történelem-Informatika tanári MA): Ferenczy Pál, az egyetem első vívómestere
Témavezető: Dr. Barta Róbert
Előadásomban bemutatom Debrecen két világháború közti vívóéletét és a társadalom víváshoz való viszonyát Ferenczy Pál egyetemi vívómester pályaképén és életútján keresztül. Foglalkozom emellett a debreceni vívás dualizmuskori örökségével, illetve a vívósport szocializmusbeli továbbélésével. Előadásom során a célom az, hogy bemutassam, hogyan lett egy, a sport szempontjából marginális városból a magyarországi vívóélet legjobban teljesítő utánpótlási bázisa és a vidékbajnokságok rendszeres győztese.
 
15:00 - 15:30 Szűcs Krisztina Dóra (I. Pszichológia MA): Az élsportoló diákság teljesítménymotivációjának vizsgálata a társas orientációjuk feltárásán keresztül
Témavezető: Dr. Csukonyi Csilla
McClelland (1985) motivációs elmélete szerint a teljesítmény, a kapcsolatok és a hatalom iránti szükséglettel magyarázhatjuk motivációnkat. A motiváció alakulását árnyalhatja az egyén társas beállítódása is, más néven kollektivista vagy individualista orientáltsága. Kutatásomban vizsgáltam a társas orientáció hatását az élsportolók csapataiban. Felmértem a sportolók motivációját a sport-csapatokban, mint kollektivista közegben, illetve a tanulási teljesítményét iskolai-egyetemi kereteken belül. Választ kaptam a sportolók motivációs mintázatára a társas orientációjuk függvényében.
 
15:30 - 16:00 Cseh Viktor István (I. Történelem MA): Magyar hadifoglyok a krasznojarszki táborban az I. világháború alatt
Témavezető: Dr. Barta Róbert
Az I. világháborúban a becslések alapján félmillió magyar katona került orosz hadifogolytáborokba. Előadásom témájául azért választottam ezek közül a Krasznojarszk melletti tábor történetének bemutatását, mert az egyik legnépesebb táborként megjelentek itt mind azok a jelenségek, amelyek az évekig tartó oroszországi hadifogság viszonyait általánosan jellemezhették. Így az itteni tábor mintája alapján is kiváló képet alkothatunk a magyar hadifoglyok életkörülményeiről Oroszország területén.
 
16:00 - 16:30 Belicza György (II. Történelem-Magyar tanári MA): Nominális vizsgálatok a miskolci ínségakció és a Csermosnya-völgyi lakosok körében
Témavezető: Dr. Szilágyi Zsolt
A 1930-as években tartó miskolci ínségakció keretében vizsgálható a Vay úti nyomortelepen élők szociális helyzete. A források segítségével megállapítható például a családi állapotuk, jövedelmük és előéletük vizsgálatával, hogy mi jellemezhette életmódjukat és életkörülményüket. Ezáltal tanulmányozható, hogy mennyire kapcsolható össze a a korszakban a szegénység és a bűn fogalma. Másrészről ugyanebben az időszakban vizsgálható a Csermosnya-völgy településeinek társadalmi szerkezete, és ezen belül is a szegényebbek életkörülményei és megélhetési lehetőségeik.
 
16:30 - 17:00 Kiss Andrea (I. Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola PhD): Francia felsőoktatás 1968-1990 között
Témavezető: Dr. Györkös Attila
A korábbi kutatásom folytatásaként továbbra is a francia felsőoktatást vizsgálom. A diákmozgalmak lezárását követő időszaktól a bolognai rendszer bevezetéséig terjedő évtizedekben. A korszakban a francia felsőoktatás átment némi változáson, illetve jobban kiütköztek a problémák is, ezeket igyekszem bemutatni, bár még a kutatásom elején járok.
 
 
9:30       Irodalom- és kultúratudományi szekció I-II.
 
9:30 - 10:00 Szenes Marianna (I. Anglisztika MA): Az ír Magdolna-mosodák hagyatéka
Témavezető neve: Prof. Dr. Séllei Nóra - Dr. Gula Marianna
Előadásom középpontjában az egészen 1996-ig működtetett írországi Magdolna-mosodák állnak, melyek a katolikus egyház szemében „bukott” nők menedékeként szolgáltak, valójában pedig dologházként működve nők tízezreit fogták ingyen munkára. Mivel ez traumatikus tapasztalat, a társadalom szintjén megfigyelhető a feldolgozás folyamata, ami egyrészt abban a filmkészítési tendenciában csúcsosodik ki, ami ezt a sokáig elhallgat(tat)ott emléket célozza meg.
 
10:00 - 10: 30 Papp Sára Írisz (II. Magyar nyelv és irodalom MA): A mise en abyme szerepe Willem van Mieris Csodálatos ritkaság című képén
Témavezető: Dr. Fazakas Gergely Tamás
Előadásomban egy 18. század eleji, látást tematizáló festmény használattörténeti, optikai és képretorikai összefüggéseinek elemzésével mutatom be az újkori képi megismerés középkori látásfilozófiával való kapcsolatát.
 
10:30 - 11:00 Szabó Éva (II. Anglisztika MA): „Nincs neked valami otthonod?" : Otthontalanság Ali Smith Hotel Világ című regényében
Témavezető: Ureczky Eszter
Előadásomban Ali Smith Hotel Világ című regényének két szellemszerű karakterét elemzem: értelmezésem szerint kettejük közé párhuzam állítható. Sara szelleme és Else, a hajléktalan nő megtestesítik Julia Kristeva „abjekt" koncepcióját és egymás abjekt hasonmásaiként olvashatók a tér és a testi létezés szempontjaiból. Otthontalan és látszólagosan rejtett mivoltuk összekapcsolja őket, mert hézagot jelentenek a fizikalitás és a városi tér struktúrájában.
 
11:00 - 11:30 Mikoly Zoltán (II. Német nyelv, irodalom és kultúra MA): Testdiskurzusok Juli Zeh Corpus Delicti című regényében
Témavezető: Dr. Kricsfalusi Beatrix
A német írónő, Juli Zeh 2009-ben megjelent antiutópiájában egy olyan „egészségdiktatúrát" mutat be, melyet az úgynevezett „Módszer" előírásai szerint rendeztek be, s mely az embert és az életet az egészséges, fájdalmat nem ismerő létezésben látja. Ezzel a rendszerrel került összetűzésbe a börtönben öngyilkosságot elkövető Moritz Holl, majd az államhoz eladdig mindvégig lojális húga, Mia Holl. Előadásomban a regény diegetikus világában jelenlévő hatalom működési mechanizmusait kívánom feltárni, majd pedig a hatalom és az annak ellenszegülők által képviselt test- és az abból eredő szubjektumfelfogásoknak az elemzésére teszek kísérletet. A vizsgálódás elméleti keretét Foucault egyes szövegein túl a testfenomenológia belátásai adják.
 
11:30 - 12:00 Szenes Mónika (III. Biológia-Némettanár osztatlan): A test esztétikája Leni Riefenstahl Olympia című filmjében
Témavezető: Dr. Horváth Andrea
Előadásomban szeretném bemutatni Leni Riefenstahl művészetének központi elemét, megjelenítési módját, és az ábrázolás során felmerülő kérdéseket. A középpontba állított emberi test, és annak esztétizálása legerősebben az Olympia című filmjében köszön vissza, ezért választottam elemzésem alapjául.
 
12:00 - 12:30 Feldmann Fanni (II. Anglisztika MA): Egykor szörny, ma már ember: Szörnyűséges másság, mint a valósághoz való adaptáció technikája Doris Lessing Az ötödik gyerek és Fay Weldon Nőstény ördög című regényeiben
Témavezető: Prof. Dr. Séllei Nóra
Előadásomban Doris Lessing Az ötödik gyerek (1988) és Fay Weldon Nőstény ördög (1983) című regényeit vizsgálom, a múlt és jelen szembenállásának - mindkét regényben központi szereppel bíró - kérdésére fókuszálva. Amellett érvelek, hogy a regények főszereplői csak a viktoriánus ideálok szemszögéből hatnak szörnyűségesnek és radikálisan különbözőnek, a szövegek jelenében - ha feszegetik is az elfogadottság határait - a "normális" keretein belül értelmezhetők.
 
12:30 - 13:00 Polyák Enikő (I. Magyar nyelv és irodalom MA): A tehetetlenség törvénye – Kertész Ákos regényében megjelenő férfialakok (Zakariás, Makra, Sikátor)
Témavezető: Dr. Takács Miklós
Minden test megtartja nyugalmi állapotát vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását mindaddig, amíg egy másik test mozgásállapotának megváltoztatására nem kényszeríti. Kertész Ákos tehetetlen férfialakjai különböző történelmi korokban sodródnak, mígnem egy másik testtel nem érintkeznek, ami véglegesen megváltoztathatja a mozgásukat, sorsukat.
 
13:00 - 13:30 Weidisch Edit (II. Anglisztika MA): "[S]zégyent akartál hozni rám azzal, hogy megszöksz, és művész leszel": A művésznő Anne Brontë Wildfell asszonya című regényében
Témavezető: Prof. Dr. Séllei Nóra
Előadásomban a viktoriánus korabeli nők és művésznők helyzetét vizsgálom Anne Brontë Wildfell asszonya című regénye alapján. A könyv hitelesen ábrázolja a nőkkel szemben támasztott korabeli társadalmi elvárásokat és korlátokat, amelyek nem tűrték a transzgresszív viselkedést. Ezen kívül a regény által felvetett problémák, mint a családon belüli erőszak vagy a pénzügyi függőség, ma is aktuális kérdések.
 
13:30 - 14:00 Krivi Dóra (I. Magyar nyelv és irodalom MA): „Kik azok a fizikaisok?”
Témavezető: Dr. Bódi Katalin
A fizikai színház fogalma és gyakorlata egyre meghatározóbb a magyarországi színházi közegben, mégsincs elég szakmai visszhangja a műfajnak. Előadásom lényege emiatt a különböző hazai fizikai színházi társulatok munkásságának bemutatása, valamint annak vizsgálata, hogy az adott csapatok hogyan tesznek eleget az általuk formált fizikai színházi koncepcióknak, illetve hogy ezek a felfogások mennyire felelnek meg vagy éppen nem felelnek meg az általunk ismert fizika színházi elvárásoknak.
 
 
11:30       Társadalomtudományi szekció
 
11:30 - 12:00 Bene Viktória (II. Szociálpolitika MA): Aktív munkaerő-piaci eszközök Lengyelországban
Témavezető: Dr. Csoba Judit
Előadásom célja, hogy bővebb betekintést nyújtsak az aktív munkaerő-piaci eszközök világába Lengyelország példáján keresztül. Bemutatom Lengyelország jóléti rendszerét, és azt, hogy milyen fejlődésen ment keresztül. Ezt követően részletezem, hogyan épül fel az ország szociális védelmi rendszere, majd kitérek az ország jelen munkaerő-piaci helyzetére és a jelenleg alkalmazott aktív munkaerő-piaci eszközökre, valamint azok hatásaira.
 
12:00 - 12:30 Hetei Adrienn (II. Fordító és tolmács MA): Egy holland fordítás margójára - Egy holland társadalomtudományi fordítás elemzése
Témavezető: Dr. Pusztai Gábor
Előadásomban egy eredetileg holland nyelvű társadalomtudományi szakszöveg magyarra történő fordításának elemzését kívánom bemutatni. A fordítás során felmerülő nehézséget jelentő terminusok és kifejezések fordításakor számos átváltási művelet elvégzésére került sor. Ezek elemzéséhez az ezeket egységes rendszerbe foglaló Klaudy Kinga elméletét használom.
 
12:30 - 13:00 Hadadi Ágnes (II. Pszichológia BA): Kognitív hanyatlás és kognitív kontroll
Témavezető: Dr. Szabó Gergely - Dr. Kondé Zoltán - Dr. Pék Győző
A kognitív kontroll időskori változását vizsgáljuk számítógépes és labortóriumi helyzetben. A feladat váltáseljárás módosított változatát használjuk, melyben a figyelmi átkapcsolásokat vagy külső jelzések irányítják vagy a személyi önálló elhatározással jelennek meg. Az irányított és az önkéntes váltási hatékonyságot fiatal mintán gyűjtött adatokkal hasonlítjuk össze.
 
 
13:00     Kémia – Biológia – Földrajztudományi szekció
 
13:00 - 13:30 Tóth Judit Beáta (I. Biotechnológia MSc): A cink hatásának vizsgálata humán aorta simaizomsejtek in vitro kalcifikációjára
Témavezető: Fizilné Nyitrai Mónika
Kalcifikáció alatt kalcium-fosztfát lerakódások megjelenését értjük a kardiovaszkuláris szövetekben. Dialízisre szoruló betegeknél a halálozási okok majd fele köthető kardiovaszkuláris megbetegedésekhez és körükben a kalcifikáció is gyorsabb lefolyású. A folyamatot in vitro humán aorta simaizom sejtek kalcium és foszfát dús tápközegben tenyésztésével modellezzük és vizsgáljuk a cink kalcifikációra gyakorolt hatását.
 
13:30 - 14:00 Kovács Ágnes Éva (III. Biológia BSc): A PAF antifungális fehérje A1C és S10C cisztein mutánsainak tervezése és előállítása
Témavezető: Prof. Dr. Batta Gyula
Előadásom során a PAF "mutáns" fehérjék tervezésének és előállításának körülményeiről szeretnék beszélni. Szó lesz még az új variánsok megalkotásához használt módszerekről, az elért eredményekről és azok értékeléséről valamint a hasznosítás lehetőségeiről.
 
14:00 - 14:30 Póta Kristóf (II. Vegyész MSc): A makrociklusban piridincsoportot tartalmazó merevvázú PCTMA ligandum komplexképző sajátságainak vizsgálata
Témavezető: Dr. Tircsó Gyula
Kutatómunkám során egy Gd(III)-ion komplexálására tervezett merev, makrociklusos ligandum esszenciális kétvegyértékű (Ca2+, Mg2+, Cu2+ és Zn2+) és Gd3+-ionokkal képződő komplexeinek egyensúlyi, kinetikai és relaxációs tulajdonságait vizsgáltam. A komplexek stabilitási állandóinak meghatározása mellett vizsgáltuk a Gd3+-komplex képződési, ill. a Mn2+ és a Gd3+-komplexek bomlás-kinetikáját is. Meghatároztuk a [Gd(PCTMA)] komplexben kötött vízmolekulák számát és vízcsere sebességét (17O-NMR technika segítségével), ill. vizsgáltuk a komplex bioligandumokkal (citrát-, foszfát-, karbonát-és laktát-ionokkal) képződő ternerkomplexeit és meghatároztuk a vegyeskomplexek stabilitását.
 
14:30 - 15:00 Deák Attila (II. Geográfus MSc): Az Észak-alföldi régió lakossági energiafogyasztása
Témavezető: Dr. Pénzes János
Magyarország jelentős arányú lakossági energiafelhasználásának köszönhetően, fontosnak tartottam megvizsgálni a magyar lakosság energiafogyasztásának alakulását, különösen figyelve az időbeli tendenciákra és a területi különbségekre. Előadásomban, ez irányú kutatási eredményeimet szeretném bemutatni az Észak-alföldi régió példáján, ahol a főbb energiafogyasztási jellemzők mellett – a település soros adatok segítségével – a területi különbségek egyes dimenzióit is ismertetem.
 
15:00 - 15:30 Forgács Viktória (II. Vegyész MSc): Katalitikus C-H és O-H kötés aktiválás Ru(II)-foszfin komplexekkel
Témavezető: Dr. Horváth Henrietta
Napjainkban az átmenetifém komplexek egyre nagyobb szerepet kapnak a preparatív kémiában, köszönhetően széleskörű katalitikus alkalmazhatóságuknak. Elterjedésüknek egyik legjelentősebb oka az, hogy a reakciók enyhe reakciókörülmények mellett végbemennek. Gyakran alkalmazott átmeneti fém a ruténium, melynek komplexei számos reakciót hatékonyan katalizálnak. Munkám során célul tűztük ki a [Ru(H2O)6](tos)2, mint katalizátor prekurzort és kelátképző foszfinligandumot tartalmazó rendszerek tulajdonságainak felderítését elsősorban O-H kötések aktiválásában, melynek során másodrendű (szekunder) és harmadrendű (tercier) alkoholokból kondenzációs reakciókban éterek, észterek képződnek. Ezen éterek, észterek kinyerésének lehetőségét, a reakció körülményeinek optimalizálását vizsgáltam.
 
15:30 - 16:00 Kolláth István Sándor (II. Biomérnök MSc): Szerves savak túltermelésének vizsgálata Aspergillus fajokban
Témavezető: Dr. Karaffa Levente
Aspergillus niger citromsav, illetve az Aspergillus terreus itakonsav termelésének monitorozása. Mangán(II)-ion különböző koncentrációinak a hatása a szerves savak kihozatalára fonalas gombákban. Mangánmentes környezet előállítása rázatott lombikokban, bioreaktorokban, és annak fenntarthatóságának vizsgálata. Acidogenezis fázisára jellemző alacsony pH hatásának megfigyelése a fermentlevekben.
 
 
15:00     Tudóstanári – Nyelvészeti szekció
 
15:00 - 15:30 Molnár Mária (II. Német nyelv, irodalom és kultúra MA): Az allegória kognitív nyelvészeti megközelítésben
Témavezető: Dr. Csatár Péter
Kutatásaim célja, hogy felmutassam a kognitív metaforaelmélet elméleti apparátusának hatékony alkalmazhatóságát az alakzatoknak mint fogalmi mintázatoknak a vizsgálatára. A klasszikus retorika allegória-definíciójának a kognitív nyelvszemlélet mentén történő átértelmezésével ennek az alakzatnak a nem tipikus, tehát a figuratív nyelvhasználat egyéb realizálódásaival kevert megvalósulásai is elhelyezhetővé válhatnak az alakzatok kontinuumában.
 
15:30 - 16:00 Molnár Alexandra Lilla (II. Angol-Franciatanári): Interkulturális kompetencia fejlesztése a nyelvórán
Témavezető: Dr. Csépes Ildikó
Előadásomban az iskolai nyelvórákon történő interkulturális kompetencia fejlesztés lehetőségeiről és fontosságáról beszélek, melyet egyrészt szakirodalmi háttérrel, másrészt pedig tanítási gyakorlatom tapasztalatával támasztom alá.
 
16:00 - 16:30 Farkas Fanni Boglárka (III. Földrajz-Némettanár osztatlan): A mesék szerepe a német, mint idegen nyelv oktatásában
Témavezető: Dr. Horváth Andrea
Előadásomban szeretném bemutatni a mese szerepét a német nyelvoktatásban, alkalmazhatóságának problémáit, valamint a mesék didaktizálásának lehetőségeit a Goethe Intézet 2012-ben kiadott feladatgyűjteményén keresztül.
 
16:30 - 17:00 Csapó Gábor (III. Informatikatanár-Könyvtárpedagógia tanár MA) - Sebestyén Katalin (III. Informatikatanár-Könyvtárpedagógia tanár MSc): Tanulási segédanyag a Sprego táblázatkezelői módszerhez
Témavezető: Dr. Csernoch Mária
A tanulók egy részének nehézségei adódnak a különböző problémák megoldására írt táblázatkezelő képletek működésének átlátásával, értelmezésével. Munkánk során olyan tanulási segédanyagot, oktatószoftvert fejlesztünk, amely segítségével ez a probléma áthidalható platformfüggetlen megoldásokat alkalmazva.

 

nike

2016. évi Őszi Tudományos Hallgatói Konferencia

A Hatvani István Szakkollégium 2016. december 16-án, pénteken rendezi meg félévi rendes Tudományos Hallgatói Konferenciáját. A Konferenciának az MTA Debreceni Területi Bizottság Székháza ad helyet 8:30 órai kezdettel (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.). A Konferencia megnyitóján együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a Hatvani István Szakkollégium és a Járom Kulturális Egyesület között.
A résztvevő hallgatókat arra kérjük, hogy a rendezvényre hívják meg témavezetőiket, tanszéki/intézeti oktatóikat, tanáraikat. Az előadások hossza maximum 20 perc, melyeket maximum 10 perc vita követ. Az előadások prezentációit érdemes PREZI vagy PDF formátumban elkészíteni, mivel ezeket egyetlen operációs rendszer sem tudja szétszabdalni, elcsúsztatni. Ha PPT formátumban van meg az előadás prezentációja, akkor azt is érdemes PDF formátumba átmenteni.
 
A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt örömmel látunk!

A Konferencia programja:

 

2016. december 16. péntek
 
  8:30          Megnyitó (Csokonai Terem)
 
                   - Prof. Dr. Pintér Ákos
                      a Hatvani István Szakkollégium igazgatója
 
                   - Uri Dénes Mihály
                      a Hatvani István Szakkollégium Hallgató Önkormányzatának elnöke
 

                     Együttműködési megállapodás aláírása a Hatvani István Szakkollégium és a Járom Kulturális Egyesület között.

 

  9:00           Irodalom- és médiatudományi szekció
                     (Klub Terem)
 
  9:00           Társadalomtudományi szekció
        (Holló László Terem)
 
 9:00            Informatikai tudományok szekció
                     (Csokonai Terem)  
 
10:00           Kémiai- és biológiai tudományok szekció 
                     (Csokonai Terem)
 
10:30           Történettudományi szekció
        (Holló László Terem)
 
Köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága támogatását.
 
 

Nike LunarEpic Low Flyknit

2019. évi Őszi Tudományos Hallgatói Konferencia

A Hatvani István Szakkollégium 2019. december 6-án, pénteken rendezi meg e félévi rendes Tudományos Hallgatói Konferenciáját. A Konferencia az MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában kerül megrendezésre (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.).  A résztvevő hallgatókat arra kérjük, hogy a rendezvényre hívják meg témavezetőiket, tanszéki/intézeti oktatóikat, tanáraikat, diáktársaikat! 

 
Az előadások hossza maximum 20 perc, amelyet maximum 10 perc vita követ. Az előadások prezentációit érdemes PREZI vagy PDF formátumban lementeni, mivel ezek a fájlformátumok nem csúsznak szét. Ha PPT formátumban készül el az előadás prezentációja, azt is érdemes PDF formátumba lementeni.
 
A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt örömmel látunk!

A Konferencia programja:

 
2019. december 6. péntek
 
  9:00          Megnyitó (Bognár Rezső Terem)
 
                   - Dr. Pintér Ákos
                     a Hatvani István Szakkollégium igazgatója
 
                   - Pintye Zsolt
                     a Hatvani István Szakkollégium Hallgató Önkormányzatának elnöke
 
  9:15           Történettudományi szekció
                     (Bognár Rezső Terem)
 
  9:15           Kultúratudományi szekció
        (Klub Terem)
 
  9:15            Néprajztudományi szekció
                     (Csokonai Terem)  
 
  9:15           Természettudományi-Társadalomtudományi szekció 
                     (Holló László Terem)
 
Köszönjük a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága támogatását.

 

-> Programfüzet

 

Apparel

2021. évi Őszi Tudományos Hallgatói Konferencia

Hatvani István Szakkollégium 2021. december 9-én, csütörtökön 9:00 órai kezdettel rendezi meg Őszi Tudományos Hallgatói Konferenciáját. A Konferencia az MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában kerül megrendezésre (4032 Debrecen, Thomas Mann utca 49.).

 
A konferencia előadások hossza maximum 20 perc. Hozzászólásokra és vitára akár az egyes előadásokat követően, akár a szekcióelőadások elhangzása után sor kerülhet, ennek eldöntése a szekcióelnökség jogköre és feladata. Amennyiben a szekcióelnökség úgy dönt, hogy a vitára az egyes előadások után kerül sor, úgy a vita hossza ne haladja meg a 10 percet.

 


A Konferencia programja:
 
2021. december 9. csütörtök

  9:00          Megnyitó (Bognár Rezső Terem)
                  
                   - Dr. Pintér Ákos
                     a Hatvani István Szakkollégium igazgatója
 
                   - Dr. Szendrei Ákos

                     a Hatvani István Szakkollégium igazgatóhelyettese

 
                   - Ónadi Sándor

                     a Hatvani István Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának elnöke


  9:30           Történettudományi szekció (Bognár Rezső Terem)
                    Levezető elnökök: Dr. Prepuk Anikó - Dr. Tóth Orsolya
 
  9:30           Néprajztudományi szekció (Klub Terem)
                    Levezető elnökök: Dr. Kavecsánszki Máté - Lukácsné Dr. Marinka Melinda
 
  9:30           Társadalomtudományi szekció (Holló László Terem)
                    Levezető elnök: Bihari Ildikó
 
  9:30           Kémiatudományi szekció (Csokonai Terem)
                    Levezető elnök: Dr. Lihi Norbert
 
  9:30           Földrajztudományi szekció (Berényi Dénes Terem)
                    Levezető elnökök: Dr. Teperics Károly - Dr. Pénzes János
 
  10:30         Humántudományi és nyelvészeti szekció (Berényi Dénes Terem)
                    Levezető elnökök: Molnár Adrienn - Pintye Erzsébet
 

Konferenciafüzet

 

2022. évi Őszi Tudományos Hallgatói Konferencia

A Hatvani István Szakkollégium 2022. december 8-án, csütörtökön 8:30 órai kezdettel rendezi meg Őszi Tudományos Hallgatói Konferenciáját. A Konferencia az MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában kerül megrendezésre (4032 Debrecen, Thomas Mann utca 49.).

 
A konferencia előadások hossza maximum 15 perc. Hozzászólásokra és vitára akár az egyes előadásokat követően, akár a szekcióelőadások elhangzása után sor kerülhet, ennek eldöntése a szekcióelnökség jogköre és feladata. Amennyiben a szekcióelnökség úgy dönt, hogy a vitára az egyes előadások után kerül sor, úgy a vita hossza ne haladja meg a 10 percet.

 


A Konferencia programja:
 
2022. december 8. csütörtök

  8:30          Megnyitó (Bognár Rezső Terem)
                  
                   - Dr. Pintér Ákos
                     a Hatvani István Szakkollégium igazgatója
 
                   - Dr. Szendrei Ákos

                     a Hatvani István Szakkollégium igazgatóhelyettese

 
                   - Berecz Gábor

                     a Hatvani István Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának elnöke


  9:00           Természettudományi szekció (Berényi Dénes Terem)
                    Levezető elnökök: Dr. Csarnovics István - Dr. Kalmár József
 
  9:00           Néprajztudományi és Turizmus szekció (Bognár Rezső Terem)
                    Levezető elnökök: Dr. Kavecsánszki Máté
 
  9:00           Történettudományi és Kultúratudományi szekció (Klub Terem)
                    Levezető elnök: Dr. Szendrei Ákos - Dr. Lénárt-Muszka Zsuzsanna
 
  9:00           Jogtudományi és Közgazdaságtudományi szekció (Csokonai Terem)
                    Levezető elnök: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin - Dr. Pierog Anita - Dr. Lakatos Artur
 
  9:00           Társadalomtudományi szekció (Holló László Terem)
                    Levezető elnökök: Dr. Bihari Ildikó - Nagy Luca Zsuzsa - Oláh Eszter - Kukucska Zsuzsa 
 
12:30           Ebéd (I. emeleti körfolyosó)