• English
  • Magyar

SZMSZ HISZK

DEBRECENI EGYETEM
HATVANI ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 

Preambulum

A Hatvani István Szakkollégium a Debreceni Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak szellemi, tudományos és közösségi műhelye. A Szakkollégium működése a szakmaiság, az önkormányzatiság, a közösségiség, a társadalmi szerepvállalás és a társadalmi nyilvánosság értékeinek együttes érvényesítésén alapszik. A Szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést biztosító, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja, hogy a résztvevő egyetemi karok tehetséges hallgatóinak szakmai előrehaladását elősegítse és támogassa, hallgatóit felkészítse az eredményes oktatói és tudományos pályára, valamint a társadalmi jelenségekre és problémákra nyitott értelmiségi szerepre. A Szakkollégium célja továbbá, hogy a különböző szakirányokról érkező hallgatók támogatása révén interdiszciplináris felsőoktatási központtá váljon, és ennek megfelelően működjön. A Szakkollégium az általa kitűzött célokat a hallgatói öntevékenységre alapozva, a demokratikus magatartásformák elsajátítását segítő önkormányzatiság biztosításával kívánja megvalósítani, támogatva a közös értékeken nyugvó együttes cselekvés kereteinek kiépítését és működtetését, valamint a vélemények sokszínűségét biztosító nyilvánosság megteremtését.

 

Általános rendelkezések

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya a Debreceni Egyetem által fenntartott Hatvani István Szakkollégiumra terjed ki (a továbbiakban: Szakkollégium).

2. A Szakkollégium hivatalos neve: Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégium. A Szakkollégium nevének rövidített formái: DE Hatvani István Szakkollégium, vagy DE HISZK, vagy HISZK.                        

3. A Szakkollégium alapítása: 1997. szeptember 01.

4. A Szakkollégium székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. A Szakkollégium a Debreceni Egyetem tulajdonában lévő, a HUNÉP KLK Hotel Zrt. által üzemeltetett Kossuth Lajos III. számú Kollégium épületében, külön szárnyban működik. 

5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya alatt szakkollégista az a hallgató, aki a Debreceni Egyetem által fenntartott Hatvani István Szakkollégium tagja.

6. A „Hatvani István Szakkollégium” név viselése a mindenkori szakkollégisták közösségét illeti meg.   

7. A Szakkollégium három tagozatból áll. E három tagozat indokolt esetben bővíthető és kiegészíthető. A Szakkollégium tagozatai a Szervezeti és Működési Szabályzat jelenlegi hatálya alatt a következők: bölcsészettudományi tagozat, természettudományi tagozat, informatikai tagozat. A tagozatok egymáshoz viszonyított hallgatói létszámarányát a Szakkollégium lehetőség szerint közelíti a Debreceni Egyetem karain tanuló nappali tagozatos hallgatók létszámarányához.

8. A Szakkollégium működését és szakmai felügyeletét a Szakkollégium Igazgatója irányítja, illetőleg gyakorolja, aki a Szakkollégium felelős vezetője.

9. A Szakkollégium felett a törvényességi felügyeletet a Felsőoktatási Törvényben valamint az egyetemi szabályzatokban meghatározott keretek között a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa látja el.    

10. A Szakkollégium gazdálkodásának felügyeletét a Debreceni Egyetem Kancellária látja el.

11. A Szakkollégium megszüntetését a Szakkollégiumi Tanács javaslatára a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának egyetértésével a Debreceni Egyetem Rektora rendelheti el.

 

I.  A Szakkollégium tagsága, szervezeti és működési alapelvei

A DE Hatvani István Szakkollégium tagjai a mindenkori tagsági viszonnyal rendelkező szakkollégisták, az igazgató, az igazgatóhelyettes, a szakkollégiumi tanárok, a szakfelelősök és a seniorok. A Szakkollégium működésének célja, hogy a szakkollégisták szakmai fejlődését minden lehetséges eszközzel elősegítse, felkészültségüket és ismereteiket bővítse, önálló gondolkodásukat, kezdeményezőkészségüket és felelősségvállalásukat fejlessze, egyéniségüket gazdagítsa, a Szakkollégium közösségi életét kiteljesítse és védelmezze. A szakkollégisták kötelessége, hogy a Szakkollégium képzési rendszerében részt vegyenek, tanulmányaikat felelősségteljesen, szakkollégistához méltó módon teljesítsék. A Szakkollégium működése az önkormányzatiság és a demokrácia elvein alapul. Minden szakkollégista ugyanolyan jogokat élvez, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik. A Szakkollégium tisztségviselőit a közösség a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint választja, ellenőrzi és váltja le. A Szakkollégium minden tagja és tisztségviselője felelősséggel tartozik kötelezettségei megszegéséért, illetve a jogaival való visszaélésért. Minden, a Szakkollégiummal kapcsolatos ügy nyilvános a Szakkollégium valamennyi tagja előtt. A Szakkollégiummal kapcsolatos ügyekről a Szakkollégium minden tagja jogosult véleményt nyilvánítani. A nyilvánosságot személyi kérdésekben a Szakkollégium szabályzatai korlátozhatják. A Szakkollégium a szakkollégisták számára igény esetén szálláslehetőséget biztosít a Szakkollégiumban. A szakkollégiumi tagság nem alapulhat anyagi érdekeltségen, a szakkollégistának abból tisztán anyagi haszna nem származhat.

 

II.  A Szakkollégium szervezete és Hallgatói Önkormányzata

 

1.  Az Igazgató 

A Szakkollégium Igazgatója a Szakkollégium felelős vezetője, aki irányítja a Szakkollégium működését és gyakorolja a Szakkollégium szakmai felügyeletét. Az Igazgatót a Közgyűlés javaslatára a Szakkollégiumi Tanács tagjai közül a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Elnöke nevezi ki. Az Igazgató megbízása három évre szól, és több alkalommal megismételhető. A Szakkollégium Igazgatója egyben a Szakkollégium Tanácsának és a Szakkollégium Vezetőségének elnöke.

Az Igazgató feladatkörébe tartozik különösen:

a.) képviseli a Szakkollégiumot a Debreceni Egyetem és a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa előtt, képviseli a Debreceni Egyetemet és a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsát a Szakkollégiumban;

b.) képviseli a Szakkollégiumot a külső szervek előtt;

c.) kidolgozza a Szakkollégium fejlesztési tervét, előkészíti, koordinálja, irányítja és értékeli a Szakkollégium szakmai, oktató-nevelő munkáját;

d.) biztosítja, hogy a Szakkollégium a Debreceni Egyetem és a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának oktatási-nevelési céljaival és szabályzataival összhangban működjön;

e.) irányítja a Szakkollégium alkalmazottainak munkáját, gondoskodik a jogszabályok betartásáról, az egyetemi előírások által meghatározott gazdasági és igazgatási feladatok elvégzéséről;

f.) a Szakkollégium Tanácsának tagjai közül javaslatot tesz a Szakkollégium Igazgatóhelyettesének személyére, akit a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának elnöke három évre nevez ki;

g.) a Szakkollégium Tanácsának véleménye alapján kinevezi a szakkollégiumi tanárokat, akiknek a kinevezése három évre szól;

h.) együttműködik a Szakkollégiumban működő hallgatói részönkormányzattal (SZHÖK)

i.) gondoskodik a Debreceni Egyetem, a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa, a felügyeletet ellátó minisztérium és más intézmények által kért adatok szolgáltatásáról;

j.) felfüggeszti a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzata (SZHÖK) minden olyan döntésének, határozatának végrehajtását, amely jogszabályt vagy egyetemi szabályzatot sért;

k.) a Debreceni Egyetem hallgatóira vonatkozó fegyelmi szabályzat megsértése esetén fegyelmi eljárást kezdeményez;

l.) közreműködik a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésében, esetleges módosításaiban;

m.) minden, amit a Debreceni Egyetem szabályzatai kötelezettségként és feladatként előírnak számára.          

 

2. A Közgyűlés

A Szakkollégium önkormányzatának legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést a Szakkollégium hallgatói, az Igazgató, az Igazgatóhelyettes, a szakkollégiumi tanárok és a szakfelelősök alkotják. A Közgyűlés dönthet minden, a Szakkollégium életét befolyásoló kérdésről, amelyet a Szabályzatok nem utalnak kifejezetten más testület vagy tisztségviselő hatáskörébe. A Közgyűlés összehívását a Szakkollégium Igazgatója vagy a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának (SZHÖK) Elnöke rendelheti el. A Közgyűlésen minden szakkollégiumi hallgató, valamint az Igazgató, az Igazgatóhelyettes, a szakkollégiumi tanárok és a szakfelelősök rész vehetnek, felszólalhatnak és szavazhatnak. A részvétel, a felszólalás és a szavazás jogát személyesen kell gyakorolni. A Közgyűlés minden tanévben legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlést a Szakkollégium Igazgatója vagy a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának (SZHÖK) Elnöke mindig a szorgalmi időszakra eső időpontra hívja össze. A Közgyűlés meghirdetett időpontjában más szakkollégiumi program egyidejűleg nem hívható össze. A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a szavazásra jogosultak legalább fele jelen van. Ugyanazokkal a napirendi pontokkal megismételt Közgyűlés hívható össze. A Közgyűlés döntései a jelenlévő tagok több mint felének egyetértő szavazatával érvényesek. A Közgyűlésen a döntéshozatal nyílt szavazással történik, személyi kérdésekben a szavazás titkos. A szavazatok összesítésénél az érvénytelen szavazatokat nem lehet figyelembe venni. A Közgyűlést összehívó határozatban meg kell jelölni a napirendi pontokat, továbbá a Közgyűlés pontos helyét és időpontját. Az eljárási szabályok megsértésével összehívott, illetőleg lefolytatott Közgyűlés döntései semmisek. A Közgyűlést összehívó határozatot legalább 5 nappal a kitűzött időpont előtt közzé kell tenni. A Közgyűlés általános menetének része a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül. Az írásba foglalt jegyzőkönyvet a Közgyűlés időpontjától számított 5 napon belül közzé kell tenni. A jegyzőkönyv pontosságáért a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, közzétételéért és megőrzéséért a Szakkollégium Vezetősége a felelős. A Szakkollégium Vezetősége biztosítja, hogy a jegyzőkönyvek a Szakkollégium minden tagja és tisztségviselője számára hozzáférhetőek legyenek.

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen:

a.) a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve egyéb szabályzatainak a megállapítása;

b.) a Szakkollégium közösségi és szakmai stábjai élén álló vezetők megválasztása, a vezetők beszámolóinak és munkájának véleményezése, illetőleg elfogadása;

c.) a Szakkollégium gazdálkodásának, valamint beruházási, fejlesztési és felújítási terveinek megvitatása, elfogadása és véleményezése.

 

3. A Vezetőség

A Vezetőség a Szakkollégium operatív testülete. Feladata a folyó ügyek intézése, valamint a végrehajtás ellenőrzése. A Szakkollégium Vezetőségének tagjai: a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) Elnöke és két Alelnöke, továbbá a Szakkollégium Igazgatója, Igazgatóhelyettese és a két szakkollégiumi tanár. A Szakkollégium Vezetőségének elnöke a Szakkollégium Igazgatója. A Szakkollégium Vezetősége rendszeresen ülésezik. A Szakkollégium Vezetősége akkor határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. A Vezetőség határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Vezetőség tagjai – személyi kérdések kivételével – a szavazástól nem tartózkodhatnak. A Vezetőség ülését bármely vezetőségi tag összehívhatja. A Szakkollégium Vezetősége dönthet úgy, hogy meghatározott feladatkörök ellátásával szakkollégistákat bíz meg, illetve munkacsoportokat állít fel.

 

4. A Tanács

A Szakkollégium Tanácsa a Szakkollégium szakmai testülete. A Szakkollégium Tanácsának tagjai: a Szakkollégium Igazgatója és Igazgatóhelyettese, a két szakkollégiumi tanár, a szakfelelősök, továbbá a Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának (SZHÖK) Elnöke és két Alelnöke. A Szakkollégium Tanácsának elnöke a Szakkollégium Igazgatója. A Szakkollégium Tanácsa határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Tanács tagjai – személyi kérdések kivételével – a szavazástól nem tartózkodhatnak. A Szakkollégium Tanácsának összehívását a Tanács bármely tagja kezdeményezheti, összehívásáról a Szakkollégium Igazgatója gondoskodik.   

A Szakkollégium Tanácsának hatáskörébe tartozik különösen:

a.) javaslattétel a Közgyűlés felé a Szakkollégium Igazgatójának személyére;

b.) közreműködés a Szakkollégium felvételi eljárásában, szükség esetén a fegyelmi eljárásokban;

c.) a szakkollégisták éves kutatási témáinak véleményezése;

d.) a tanév során tervezett szakmai, kulturális, szabadidős és közösségi programok, kurzusok, előadássorozatok és plenáris előadások véleményezése;

e.) az igazgatói beszámoló véleményezése;

f.) a szakkollégiumi tanárok munkájának és pályázatainak véleményezése.

 

5. A Hallgatói Önkormányzat

A Szakkollégium működése az önkormányzatiságon, a demokrácia elvein nyugvó hallgatói öntevékenységen és a közösségiségen alapszik, melynek letéteményese és kiteljesítője a Szakkollégiumban a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK). A Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői a Szakkollégium Igazgatójával együttműködve szervezik a Szakkollégium működését. A Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat szervezeti felépítését, jogköreit és feladatait külön Szabályzat, a Szakkollégium hallgatói által kidolgozott és elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti és részletezi.

 

6. A Baráti Kör

A Szakkollégium Baráti Köre a Debreceni Egyetemhez, illetőleg Debrecen városához kötődő, országos hírű oktatókból, kutatókból és közéleti személyiségekből alakított testület, melynek elnökét és tagjait a Szakkollégium Igazgatója kéri fel.

A Szakkollégium Baráti Körének hivatása:

a.) a Szakkollégiumban végzett szakmai-tudományos munka támogatása;

b.) a Szakkollégium népszerűsítése és képviselete országos testületekben;

c.) a Szakkollégium éves tudományos beszámolójának véleményezése;

d.) a Szakkollégium Igazgatójának személyére tett javaslat véleményezése.

 

III. A Szakkollégium tisztségviselői

 

1. Az Igazgató

A Szakkollégium Igazgatója a Szakkollégium felelős vezetője, aki irányítja a Szakkollégium működését és gyakorolja a Szakkollégium szakmai felügyeletét. Az Igazgatót a Közgyűlés javaslatára a Szakkollégiumi Tanács tagjai közül a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Elnöke nevezi ki. Az Igazgató megbízása három évre szól, a megbízás több alkalommal megismételhető. A Szakkollégium Igazgatója egyben a Szakkollégium Vezetőségének és a Szakkollégium Tanácsának elnöke. A Szakkollégium Igazgatójának feladatköreit a Szervezeti és Működési Szabályzat II./1. pontja szabályozza és részletezi.

 

2. Az Igazgatóhelyettes

A Szakkollégium Igazgatóhelyettese a Szakkollégiumot érintő kérdésekben az Igazgatóval együtt képviseli a Szakkollégiumot a Debreceni Egyetem és a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa előtt. Az Igazgatóhelyettes részt vesz a Szakkollégium Tanácsának és a Szakkollégium Vezetőségének munkájában, a munkabeszámolók és a gazdasági beszámolók előkészítésében, illetve előterjesztésében. A Szakkollégium Igazgatójának akadályoztatása esetén meghatározott időtartamra helyettesíti az Igazgatót. Az Igazgatóhelyettes személyére a Szakkollégium Tanácsának tagjai közül a Szakkollégium Igazgatója tesz javaslatot. Az Igazgatóhelyettest a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Elnöke három évre nevezi ki. Az Igazgatóhelyettes megbízása több alkalommal megismételhető.

 

3. A Szakfelelősök

A szakfelelősök a Szakkollégium tagozataiban reprezentált tudományterületek kiváló szakmai felkészültségű egyetemi oktatói, akiket az illetékes tanszékekkel, tanszékcsoportokkal, intézetekkel, illetőleg a Szakkollégium Vezetőségével történő egyeztetés alapján a karok dékánjai - a karok között kívánatos arányok fenntartása figyelembevételével - kérnek fel. A szakfelelősök megbízása három évre szól. A megbízás több alkalommal meghosszabbítható. A szakfelelősök a Szakkollégium Vezetősége számára minden tanév végén szakmai beszámolót készítenek, melynek egy példányát eljuttatják a szak szerint illetékes intézet, tanszékcsoport, illetve tanszék vezetőjéhez is.

   

4. A Szakkollégiumi tanárok

A szakkollégiumi tanárok a Szakkollégium fő vagy mellékállásban foglalkoztatott tanárai. A két szakkollégiumi tanárt a Szakkollégium Tanácsának véleménye alapján a Szakkollégium Igazgatója nevezi ki három évre. A szakkollégiumi tanárok megbízása több alkalommal meghosszabbítható. A szakkollégiumi tanárok munkájukkal segítik a Vezetőség munkáját, intézik a Szakkollégium napi szintű adminisztrációs ügyeit, részt vesznek a Szakkollégium szakmai és közösségi életének általános szervezésében, segítik a Hallgatói Önkormányzat munkáját, koordinálják a Szakkollégium belföldi és külföldi kapcsolatait. A szakfelelősökkel együttműködve ellenőrzik a szakkollégiumi hallgatók egyéni képzési terveinek elkészítését, véleményezik azok megvalósítását. Intézik a gazdasági ügyeket és elkészítik a gazdasági beszámolót az illetékes testületek számára.

 

5. A Hallgatói Önkormányzat Elnöke és Tisztségviselői

A Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) Elnöke, Alelnökei és minden demokratikusan választott tisztségviselője, illetőleg stábja a hallgatói öntevékenység, az önkormányzatiság és a közösségiség kiteljesítője a Szakkollégiumban. A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői a Szakkollégium Igazgatójával együttműködve szervezik a Szakkollégium működését. A Hallgatói Önkormányzat választott tisztségviselői a Szakkollégium minden testületének munkájában teljes jogú tagként vesznek részt. A Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) Elnökének és tisztségviselőinek feladatköreit külön Szabályzat, a Szakkollégium hallgatói által kidolgozott és elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti és részletezi.

 

IV. A Szakkollégium hallgatóinak tagsága

1. A Szakkollégium bölcsészettudományi, természettudományi és informatikai tagozatainak teljes jogú tagja lehet a Debreceni Egyetem bármely hallgatója, aki a felvételi eljárás során bizonyítja felkészültségét, tehetségét, elkötelezettségét és a Szakkollégium céljaival való azonosulását.

2. A Szakkollégium teljes jogú tagjává válhat a Szervezeti és Működési Szabályzat IV./1. pontjában említett bármely alapképzésen és mesterképzésen részt vevő nappali tagozatos hallgató, aki az egyetemi tanulmányai során már legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

3. A Szakkollégium teljes jogú hallgatóinak maximális létszáma 100 fő, amely létszámban benne foglaltatnak a kollégiumban bentlakó és bejáró, valamint az állandó debreceni lakhellyel rendelkező hallgatók.

4. A Szakkollégium tagjai lehetnek a IV./1-3. pontokban foglaltak figyelembe vételével azok a hallgatók, akiknek tanulmányi átlaga az utolsó két félévben a szakátlagot meghaladta. Ezt a tanulmányi teljesítményt az után is tartania kell a Szakkollégium hallgatójának, hogy felvételt nyert a Szakkollégiumba.

5. A Szakkollégium Vezetősége a Felvételi Bizottságok döntéseinek megfelelően a felvételiző hallgatókat a felvételi eljárások befejezését követően írásban értesíti a felvételi vizsgán elért eredményükről. Amennyiben a felvételiző hallgató sikeres felvételi vizsgát tett, úgy szakkollégiumi jogviszonya a tárgyév június 30-tól lép hatályba.

6. A szakkollégiumi jogviszony felfüggesztésre kerül vagy szünetel abban az esetben, ha a hallgatónak a Debreceni Egyetemmel fennálló hallgatói jogviszonya félévhalasztás vagy egyéb okok miatt szünetel.

7. A Szakkollégium hallgatója önként lemondhat a szakkollégiumi tagságáról. Minden más esetben a szakkollégiumi jogviszony csak fegyelmi eljárással szüntethető meg, amelyet a VIII. pont szabályoz.

8. A Szakkollégium senior tagjai azok a doktorandusz hallgatók, akik korábban a Szakkollégium mesterképzésben részt vevő hallgatói voltak. A seniorok teljes jogú tagokként vesznek részt a Szakkollégium munkájában. A szeniorok pályázatait a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) értékelése és javaslata alapján a Szakkollégium Vezetősége fogadja el. A seniorok pályázatának tartalmaznia kell a korábbi szakkollégiumi tevékenységük összefoglalását, valamint azt, hogy seniorként milyen feladatokat vállalnak a Szakkollégiumban. A seniorok előadásokat is tarthatnak a Szakkollégiumban, s e tevékenységükért a Szakkollégiumtól anyagi juttatásban részesülhetnek. Erre való jogosultságukról a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) javaslatára a Szakkollégium Vezetősége határoz.

9. A Szakkollégium a Szakkollégium hallgatói számára igény esetén szálláslehetőséget biztosít a Szakkollégiumban. A szálláslehetőség a Kossuth Lajos III. számú Kollégium épületében, külön kollégiumi szárnyban vehető igénybe (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.).  

10. A szakkollégiumi tagság nem alapulhat anyagi érdekeltségen, a Szakkollégium hallgatóinak abból tisztán anyagi haszna nem származhat.

11. A Szakkollégium minden hallgatója ugyanolyan jogokat élvez, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik.

12. Az Egyetemi Tanács által elfogadott hallgatói fegyelmi szabályzat, továbbá a Kossuth Lajos Kollégiumok házirendje és a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései a Szakkollégium valamennyi hallgatójára nézve kötelező érvényűek.

 

V. A felvételi eljárás

A Szakkollégium felvételi eljárásait minden tanév második félévében a Szakkollégium Vezetősége hirdeti meg. A Szakkollégium Vezetősége a felvételi eljárás rendjét és menetét a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) javaslatainak figyelembevételével határozza meg.

 

1. A Felvételi Bizottságok összetétele:

A Felvételi Bizottságok tudományterületek szerint szerveződnek. Minden Felvételi Bizottság három tagból áll. A három tagból kettő a Szakkollégium hallgatói közül kerül ki, mégpedig a következők szerint: a Felvételi Bizottság egyik tagja hallgatói résztől az adott tudományterület szakcsoportvezetője, míg a másik tagot a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) delegálja. A Felvételi Bizottság harmadik tagja az adott tudományterület szakfelelőse, aki a Debreceni Egyetem oktatója. A Felvételi Bizottság elnöke a szakcsoportvezető. A szakkollégiumi felvételik szóbeli meghallgatás formájában zajlanak. A Felvételi Bizottságok a felvételiző egyetemi hallgatók megfeleléséről pontozással döntenek. A Felvételi Bizottságok döntésük eredményéről tájékoztatják a Szakkollégium Vezetőségét. A felvételi eljárások eredményeiről a felvételiző hallgatókat – mind sikeres felvételi esetén, mind pedig sikertelen felvételi esetén – a Szakkollégium Vezetősége értesíti és tájékoztatja.

 

2. A felvételi eljárás során érvényesítendő kritériumrendszer:

A felvételi eljárások célja, hogy a Felvételi Bizottságok a szakkollégiumi tagságra méltó, a kritériumoknak megfelelő hallgatókat a jelentkezők sorából kiválasszák. Ennek során a Felvételi Bizottságok kötelesek figyelembe venni a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának IV/1-5. pontjaiban foglalt követelményeket. Ezen túlmenően a Felvételi Bizottságok vizsgálják a felvételiző hallgatók szakirányú felkészültségét, szakmai érdeklődését, elhivatottságát, egyetemi évei alatt végzett tevékenységét, elért eredményeit. A Felvételi Bizottságok hasonló jelentőséggel veszi figyelembe a szakkollégiumi közösség iránti elkötelezettséget, az együttműködésre való képességet, a tájékozottságot és a széles látókörűséget. A Felvételi Bizottságok az értékeléskor figyelembe veszik a Szakkollégium egyes szakcsoportjainak létszámát, törekedve arra, hogy az egyes szakirányokról felvett hallgatók létszáma a 15 főt ne haladja meg. E korlátozás célja, hogy a Szakkollégium sokszínűsége fennmaradjon, ugyanakkor a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok szakirányain tanuló hallgatók létszámaránya is tükröződhessen.

 

VI. A Szakkollégium képzési rendje

A Szakkollégium képzési rendje a tagság igényeihez és kezdeményezéseihez messzemenően igazodva, továbbá a közösségiség, a társadalmi felelősségvállalás és a nyilvánosság értékeinek érvényesülését is szem előtt tartva az egyéni kutatómunka mellett a következő tevékenységeket foglalja magában:

 

a.)    Tutori rendszer

Minden szakkollégiumi hallgató szakmai munkáját felkért tutor segíti, illetőleg felügyeli. A tutor felkérése a szakfelelős és a hallgató együttes javaslatára történik.

 

b.) Műhelyfoglalkozások

Műhelyfoglalkozás alatt egy vagy több felkért szakember által a szakcsoport(ok), illetőleg a szakkollégiumi hallgatók meghatározott csoportja számára szervezett szakmai-tudományos célú foglalkozás értendő. Műhelyfoglalkozások a szakfelelősök szakmai felügyelete mellett indíthatóak.

 

c.) Plenáris előadások

A Szakkollégium felkérésére egy-egy tudományterület kiemelkedő képviselője által tartott előadás, amely a Szakkollégium teljes tagsága számára szól. A plenáris előadás megszervezését magára vállalhatja a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) és a Szakkollégium Vezetősége is. A plenáris előadás témájára vonatkozóan a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzaton keresztül a Szakkollégium minden hallgatója javaslatot tehet.

 

d.) Szakirányú előadássorozatok (röviden: kurzusok)

A szakkollégiumi kurzusok egy-egy szemeszterre meghirdetett előadássorozatok. A Szakkollégium hallgatói számára minden félévben legalább egy kurzus felvétele és rendszeres látogatása kötelező. A szakkollégiumi kurzusok értelmiségi modulként kerülnek meghirdetésre a Debreceni Egyetemen. A hallgatók az adott kurzus anyagából vizsgát tesznek, amiért érdemjegyet és kreditet szereznek. A szakkollégiumi kurzusok megszervezése és meghirdetése a Szakkollégium Vezetőségének feladata.

 

e.) Nyelvkurzusok

A Szakkollégium kiemelt figyelmet fordít a szakkollégiumi hallgatók idegennyelv-ismeretének tökéletesítésére és gyarapítására, ezért a hallgatók számára rendszeresen intenzív nyelvkurzusokat indít. Egy nyelvkurzus indításához legalább öt szakkollégiumi hallgató jelentkezése szükséges. A nyelvkurzusok a Szakkollégiumban kerülnek megrendezésre. A nyelvkurzusokat felkészült nyelvtanárok tartják. 

 

f.) Interdiszciplináris kutatások

A Szakkollégium kívánatosnak tartja és támogatja a közös, több tudományterület együttműködésén alapuló, interdiszciplináris kutatásokat.  A Szakkollégium szakmai programjában hagyományosan kiemelt szerepet tölt be a legkülönbözőbb tudományterületek együttműködésén alapuló Régiókutatási és Régiórekonstrukciós Program. A kutatási program a Partium területét érintő, határon átnyúló kutatásokat jelent. A Szakkollégium ugyanakkor támogat a közös kutatásokra irányuló minden kezdeményezést. A szakcsoportok kidolgozhatnak, illetve kezdeményezhetnek ilyen jellegű programokat, amelyeket a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) elé terjeszthetnek. Az eredményekről a témafelelősök beszámolót készítenek.

 

g.) Tudományos Hallgatói Konferencia

A Szakkollégium hallgatói által végzett, tutorok által segített egyéni kutatómunka eredményei a félévenként megrendezésre kerülő Tudományos Hallgatói Konferenciák alkalmával mérhetőek le. A Szakkollégium hallgatói kötelesek a tanév valamely félévében a Tudományos Hallgatói Konferencián részt venni és előadást tartani. A Tudományos Hallgatói Konferencián elhangzott konferencia előadások a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjában (DETEP program) teljesítménykreditet érnek. 

 

VII. A Szakkollégium hallgatóinak tevékenysége és tanulmányi kötelezettségei

1. A Szakkollégium hallgatói kötelesek betartani a Debreceni Egyetem írott és íratlan szabályait, etikai normáit, kötelesek továbbá tanulmányi kötelezettségeiket szakkollégistához méltó módon teljesíteni.

2. A Szakkollégium hallgatói vizsgakötelezettségeiknek a Debreceni Egyetemen tesznek eleget, végzettséget és szakképzettséget is az Egyetemen szereznek. A Szakkollégium hallgatói számára egyetemi tanulmányaik során kötelező a szakátlag feletti átlag elérése.

3. A Szakkollégium hallgatói kötelesek bekapcsolódni a Szakkollégium képzési és közösségi programjaiba. A Szakkollégium hallgatói számára minden félévben legalább egy szakkollégiumi kurzus tantárgyként való felvétele és rendszeres látogatása kötelező.

4. A Szakkollégium elvárja hallgatóitól és támogatja az idegennyelv-ismeret tökéletesítését és gyarapítását.

5. A Szakkollégium hallgatói kötelesek látogatni és támogatni a Szakkollégium által szervezett egyéb, nem tanulmányi jellegű programokat és rendezvényeket, segíteni a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) munkáját.

6. A Szakkollégium hallgatói minden tanév első felében Munkatervet készítenek, melynek egy példányát a szakfelelőshöz, egy példányát pedig a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzathoz (SZHÖK) juttatnak el minden év novemberében. A Munkaterv tartalmazza a hallgató tutorának nevét, a kutatási terület leírását, a kutatási tervet, a tutori órák célját és tartalmát, a látogatni kívánt kurzus(ok) megnevezését, továbbá a választott nyelvkurzus megnevezését és az esetleges demonstrátori tevékenység leírását. A Munkatervet a hallgató tutora aláírásával hitelesíti.

7. A tanév végén a hallgatók beszámolót készítenek a tanév során elvégzett szakmai tevékenységükről, melynek egy példányát a szakfelelőshöz, egy példányát pedig a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzathoz (SZHÖK) juttatnak el. A SZHÖK felé eljuttatott példányhoz mellékelik a tanév során elkészült szakmai anyagaik (OTDK-dolgozat, publikációk, szakdolgozat, diplomamunka) másolatait, amelyeket a SZHÖK a Szakkollégium könyvtárában helyez el és őriz meg.

8. A Szakkollégium hallgatói kötelesek a tanév valamely félévében a Szakkollégium által rendezett Tudományos Hallgatói Konferencián részt venni és ott előadást tartani. A Tudományos Hallgatói Konferencián elhangzott konferencia előadások a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjában (DETEP program) teljesítménykreditet érnek.  

 

VIII. A szakkollégiumi tagság megszüntetése

A Szervezeti és Működési Szabályzat IV./6-7. pontjai értelmében a szakkollégiumi jogviszony csak a hallgató félévhalasztása, önkéntes lemondása vagy elégtelen tanulmányi eredménye, továbbá a VII. pontban felsorolt kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén, illetőleg fegyelmi eljárás esetén függeszthető fel vagy szüntethető meg, a Szakkollégium Tanácsának jóváhagyásával. A fegyelmi eljárás rendjét az alábbi pontok szabályozzák:

a.) Fegyelmi eljárás abban az esetben kezdeményezhető, ha a Szakkollégium hallgatója a VII. pontban foglalt kötelezettségek valamelyikét vagy közülük többet súlyosan megszeg.

b.) A Szakkollégium valamely hallgatójával szembeni fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) Elnöke és a Szakkollégium Igazgatója.

c.) A fegyelmi eljárás a Szakkollégium Vezetősége előtt folytatandó le, melynek tagjai ez esetben kiegészülnek a fegyelmi eljárás alá vont szakkollégiumi hallgató tutorával vagy a szakfelelőssel, s mint Fegyelmi Bizottság működik tovább.

d.) A döntéshozatalnál figyelembe kell venni a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) véleményét, melyet az a fegyelmi eljárást kezdeményező személy vagy testület írásbeli jelentése és a fegyelmi eljárás alá vont szakkollégiumi hallgató beszámolója alapján alakít ki.

e.) A fegyelmi eljárás során feltétlenül meg kell hallgatni az eljárás alá vont szakkollégiumi hallgatót. E nélkül sem számára kedvező, sem számára hátrányos döntés nem hozható.

f.) A döntéshez a Fegyelmi Bizottság jelenlévő tagjai több mint felének egyhangú szavazata szükséges.

g.) A döntés tartalma lehet: 1. kizárás, 2. megrovás, 3. a fegyelmi eljárás megszüntetése.

 

IX. A Szakkollégium kapcsolatai

1. A Szakkollégium általános felügyeletét a Felsőoktatási Törvényben valamint az egyetemi szabályzatokban meghatározott keretek között a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsa látja el.

2. A Szakkollégium gazdálkodásának felügyeletét a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóságának vezetője látja el. A szakkollégium vezetése évente (illetve szükség szerint) gazdasági beszámolót készít az ellenőrző szerveknek.

3. A Szakkollégium Igazgatója és Igazgatóhelyettese a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK), a szakcsoportvezetők és a szakfelelősök értékelő jelentései alapján éves beszámolót, illetőleg éves programot készít, amelyet a Szakkollégium Tanácsa megvitat. A beszámolót és a programot tájékoztatásként megkapja a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának Elnöke, valamint a dékánok.

4. A Szakkollégiumot az Igazgató és a Szakkollégium Vezetősége által megbízott személyek képviselik. A Szakkollégium kapcsolatot tart a volt szakkollégistákkal és más szakkollégiumokkal.

5. A Szakkollégium területileg is elkülönülten, az elmélyült szakkollégiumi munkához szükséges feltételek (iroda, szemináriumi terem, tanulószoba, könyvtár, lakószobák) biztosítása mellett látja el feladatát. A Szakkollégium a Kossuth Lajos III. számú Kollégiumban (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) mint önálló szervezeti egység működik.

 

X. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya és érvényessége

1. A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának hatálya kiterjed a Szakkollégium minden tagjára, tisztségviselőjére, testületére, s minden tag köteles őrködni a betartatásán és betartatásán.

2. A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata, mint a Szakkollégium tagságára nézve kötelező szabályzat a Közgyűlés jóváhagyása után lép életbe és visszavonásig érvényes. A Szervezeti és Működési Szabályzatot aláírásával hitelesíti a Szakkollégium igazgatója és a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) elnöke.

3. A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata két hivatalos példányban készül. Az egyiket a Szakkollégiumi Hallgatói Önkormányzat (SZHÖK) a Szakkollégium könyvtárában, a másikat a szakkollégiumi tanárok a Szakkollégium irattárában helyezik el. A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata elérhető kell, hogy legyen minden szakkollégiumi hallgató, illetőleg a Debreceni Egyetem minden hallgatója és oktatója számára.

4. A Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata a Szakkollégium Közgyűlésének jóváhagyása után a Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának helybenhagyásával lép életbe, illetve módosítható.

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat utolsó módosítása:

 

Kelt: Debrecen, 2015. december 16.

 

 

 

 

Men's Tops