• English
 • Magyar

College Regulations

DEBRECENI EGYETEM

KOSSUTH LAJOS KOLLÉGIUMOK

 

HÁZIREND

 

A kollégiumban elhelyezést nyert hallgatók kötelesek betartani a „Házirend” és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait.

A kollégiumi szolgáltatások és juttatások, valamint a kollégiumi tagsággal járó jogok nem átruházhatóak. A kollégium közösségének érdekét, valamint a kollégiumra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:

 

(1) A kollégiumba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg a kollégium üzemeltetőjénél – saját érdekében – eleget kell tennie tartózkodásihely-bejelentési kötelezettségének. Kollégiumi státuszának megszűnésekor köteles a kollégium címéről kijelentkezni.

 

(2) A hallgatónak kötelessége betartani a „Bentlakási Feltételekben” valamint a kollégiumra vonatkozó egyéb szabályzatokban foglaltakat. A kollégiumi tagok csak a kollégium üzemeltetője által számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát leltár szerint át kell venni, majd átadni. A hallgató által a kollégium területére behozott 50.000 Ft feletti értékű tárgyi eszközöket az üzemeltető gondnokságán a szobaleltárba fel kell vetetni, azon fel kell tüntetni, hogy az üzemeltető leltárában nem szerepel. A kollégium üzemeltetője csak a recepción található széfben elhelyezett 500.000 Ft alatti értékű ékszerért, készpénzért és értékpapírért vállal felelősséget. A széfbérleti díjat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.

 

(3) Az átvett felszerelésekért, a kollégiumban elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a hallgató anyagilag felelős. Az ezekben okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni.

 

(4) Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a kollégium szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani. Hirdetéseket, közhasznú információkat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni.

 

(5) A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni. Az üzemeltető kéthetente, előre bejelentett időpontban ágyneműcserét biztosít. Az üzemeltető megbízottja ebben az időpontban ellenőrzi a szoba takarítottsági állapotát, továbbá az esetleges károkozásokat.

 

A hallgatói lakószoba takarítatlansága esetén az üzemeltető írásban felszólítja a hallgatót a szoba kitakarítására, egyidejűleg az egyetem képviselője felé jelzi a problémát. A felszólítást követően második munkanapon az üzemeltető képviselője az egyetem képviselőjével (DE TEK Kollégiumi Igazgatóság) együtt ellenőrzi a szobát. Amennyiben a felszólított hallgató(k) az előírt takarítást a következő munkanapig sem végzik el, az üzemeltető az egyetem képviselőjének hozzájárulása esetén azonnali (kényszer)takarítást végeztet, melynek költsége a szobában lakó hallgatókat terheli. A takarítási díjakat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.

 

A hallgató a lakószobában észlelt bármilyen jellegű hibát a recepción elhelyezett hibanaplóba köteles rögzíteni, illetve a hibáról a recepciót tájékoztatni.

 

(6) A kollégiumban, akváriumi díszhalak és vakvezető kutya kivételével, állatot tartani tilos. Tilos a kollégiumban, kormányrendeletben meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt használni, tárolni. Kerékpárt az épületbe behozni tilos, az csak a kerékpártárolóban helyezhető el (III. épület, alagsor).

 

(7) A folyosókon, a lakószobákban és a kollégium közös használatú helyiségeiben (pl. folyosók, tanuló, dohányzók konyhák stb.) 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.

 

(8) A kollégium bejárata folyamatosan, éjjel-nappal nyitva van. A kollégiumban lakó hallgató köteles rendeltetésszerűen használni az elektronikus beléptető rendszert, a kollégium üzemeltetőjének kérésére köteles igazolni személyazonosságát bármilyen fényképes igazolvánnyal, belépőkártyával.

 

(9) A kollégiumban reggel 8-tól éjjel 1 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik, hívásra a portán megjelenik, vagy a szolgálatot teljesítő alkalmazott telefonon meggyőződött arról, hogy a vendéglátó fogadja őt.

 

A látogatás diákigazolvány, személyi igazolvány vagy bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, illetve érvényes kollégiumi belépő leadásával történik. Cserében az üzemeltető alkalmazottja elektronikus belépőkártyát biztosít a számára. (Ezen iratokkal nem rendelkező személy a látogatott jelenlétében csak a recepción tartózkodhat.) Távozáskor a belépőkártya leadása ellenében kapja vissza a leadott igazolványát. Amennyiben elektronikus belépőkártyáját a vendég elveszítette, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég önköltségi áron köteles az üzemeltetőnek megtéríteni.

 

Idegen személy a kollégium szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy, aki nem a Kossuth Lajos kollégiumok lakója, illetve bejelentkezett vendége.

A kollégium életének zavartalansága érdekében minden, a kollégiumban lakó hallgató köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért.

 

Amennyiben a kollégiumban lakó hallgató látogatója éjjel 1 óráig nem hagyja el az épületet, köteles megfizetni a „távollévő hallgató férőhelyén történő elhelyezés” szállásdíját (lásd: (10) pont) függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre a vendég nem hajlandó, a vendéglátó hallgató köteles helytállni helyette. A hallgató vendégeinek rendszeres, határidőn túli távozása a hallgató kollégiumi jogviszonyának fegyelmi úton történő megszüntetését vonhatja maga után.

 

(10) A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket fogadhatnak, amelyért az üzemeltető által hirdetményben meghatározott díjat kell fizetni. Ennek feltétele, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz. A szobalakók beleegyezése esetén a bennalvási szándékot legkésőbb 24 óráig jelezni kell a recepción, és egyúttal ki kell fizetni a megállapított szállásdíjat.

 

Váratlanul érkező vendég esetén a vendégfogadáshoz az egyetem képviselőjének (kollégiumi tanár, szenior) hozzájárulása szükséges.

 

Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb három egymást követő éjszaka lehet. A vendégért a vendéglátó felelősséggel tartozik.

 

(11) A kollégium területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden hallgatónak be kell tartania. Ezek megszegése fegyelmi eljárás kezdeményezését vonhatja maga után. Amennyiben a hallgató nem a kijelölt helyen dohányzik és ebből a kollégiumnak vagy az üzemeltetőnek rendkívüli kiadása keletkezik (pl. a tűzjelző riasztására a tűzoltóság kivonul a helyszínre), a hallgató köteles megtéríteni azt.

 

(12) A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni tilos!

 

(13) A kollégium üzemeltetői rendszeresen ellenőrzik a Házirend betartását. Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a kollégium rendje ellen vétenek. Indokolt esetben látogató fogadását, illetve a vendégelszállásolást megtilthatják.

 

(14) A Házirendet többször, bizonyítottan megsértőkkel szemben az üzemeltető az egyetem képviselőjénél (DE TEK Kollégiumi Igazgatóság) fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

 

(15) Az üzemeltető képviselője a hallgatók számára meghatározott időpontokban fogadóórát biztosít.

 

A házirend megtartásáért a kollégium lakói és az üzemeltető szervei, személyei felelősek.

 

 

 

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hallgatóknak szóló kivonat
A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción!

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI törvény és a 28/2011 (IX. 06.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a HUNÉP KLK HOTEL Zrt. által üzemeltetett Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Kollégiumok működési területeire az alábbi Tűzvédelmi szabályzatot adom ki.

A jelen szabályzat hatálya kiterjed:

 • A Kollégium valamennyi létesítményére, kivéve a bérbe adott területeket.
 • A Kollégium és a HUNÉP KLK Hotel Zrt. valamennyi munkavállalójára, működési területére belépő idegen személyekre és a szállóval kapcsolatban álló minden más gazdálkodó szervezetre.

A szabályzat a kiadásával lép életbe, és visszavonásig hatályban marad. A kiadással hatályát veszti minden korábban hasonló tárgyban kiadott utasítás és szabályzat.

 

1. A munkavállalók, lakók, bérlők tűzvédelmi kötelezettségei, feladatai

 

1. 2. Lakók kötelezettségei, feladatai

A munkahelyek tűzvédelmi osztályba sorolása alapján maghatározott megelőző, mentő tűzvédelmi előírásokat a Kollégium valamennyi lakójának be kell tartania.

1. 2. 1. Magatartási szabályok

Közlekedési útvonalakat, ajtókat, lépcsőházakat, lépcsőket mindig szabadon kell hagyni, ezeken helyeken ideiglenesen sem szabad anyagot vagy más eszközt tárolni.

A lakóegység elhagyásakor az utolsó személy köteles az elektromos fogyasztókat áramtalanításáról meggyőződni.

Elektromos főkapcsolókat, tokozatokat, kapcsolószekrényeket, táblákat ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

A Kollégium területén csak a kijelölt helyen szabad dohányozni. Ezeket a helyeket szabványos táblával kell jelölni.

Tűz vagy annak a közvetlen veszélye esetén fel kell függeszteni a tevékenységet, és a veszélyhelyzetet meg kell szüntetni, jelenteni a HUNÉP KLK Hotel Zrt. vezetésének.

Minden lakó köteles betartani a Kollégium vonatkozó tűzvédelmi előírásokat. Az a lakó, aki tevékenységével veszélyezteti a Kollégium tűzbiztonságát, teljes mértékben felelősségre vonható és kártérítésre kötelezhető, kollégiumi elhelyezése megszüntethető.

 

2. A dolgozók, lakók, bérlők tűzjelzéssel és tűzoltással kapcsolatos kötelezettségei

 

2. 1. Minden munkahelyen, lakószobában biztosítani kell a tűzjelzés lehetőségeit

A recepción a telefon mellet jól látható helyen kell ki függeszteni a tűzoltóság számát. A lakószobákban is a tűzriadó tervvel együtt ki kell adni a Tűzoltóság riasztási számát.

Aki tüzet észlel, vagy arról tudomást szerez köteles késedelem nélkül jelezni.

Minden dolgozó, lakó tűz esetén köteles a tulajdonában lévő telefont és közlekedési eszközt a segélykérők rendelkezésére bocsátani anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

 

2. 2. Tűzriasztás szabályai

Az észlelő személy köteles a környezetét TŰZ VAN! hangos kiáltással riasztani, ha azt a beépített tűzjelző rendszer szirénája még nem jelezte. Abban az esetben ha a tűzjelző rendszer szirénája megszólal, illetve tűzjelzés esetén a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni a Kollégium épületét. Ameddig a szirénák szólnak és/vagy erre a Kollégiumot üzemeltető HUNÉP KLK Hotel Zrt. vezetői, alkalmazottai nem adnak engedélyt az épületen kívül biztonságos távolságban kell várakozni.

A tűz észlelésével egyidejűleg a helyi vezetésnek vagy észlelő személynek haladéktalanul értesítenie kell:

 • Az  épület recepcióját (III.ép.: 73 000, II.ép.: 72 000, I.ép.: 72 500);
 • Tűz esetén a Tűzoltóságot: 105
 • Sérülés esetén a Mentőket: 104
 • Halálos baleset esetén a Rendőrséget: 107
 • A recepción keresztül a HUNÉP KLK HOTEL Zrt. és a Kollégium igazgatóját, tűzvédelmi vezetőjét.

2. 3. A tűzjelentés szabályai

A tüzet jelző személynek jelentenie kell:

 • A tűzeset káreset pontos helyszínét, címét;
 • Mi ég, mekkora a tűz terjedelme, mi van veszélyeztetve, milyen káresemény történt;
 • Sérülés vagy emberélet veszélye fenn áll-e?
 •  Van e robbanás veszély?
 • A jelző nevét és telefonszámát meg kell adni!

2. 4. Tűzoltás, kárelhárítás, bejelentés szabályai

2. 4. 1. Tűzoltás, kárelhárítás

A tűzoltást a Kollégium munkahelyein, lakóegységeiben a helyszínen lévő munkahelyi vezető a dolgozók bevonásával köteles elkezdeni a helyszínen lévő tűzoltó eszközökkel.

A helyszínre érkező tűzoltóságnak a munkahelyi vezető (munkaidőn túl a recepciós- biztonsági őr) tájékoztatást ad a körülményekről, oltási vízvételi helyekről. Át kell adni a lezárt helyiségek kulcsait, megmutatni az áramtalanítás lehetőségeit.

2. 4. 2. Anyagi javak mentesítése

Éghető anyagokat, palackokat kell a tűz környezetéből először menteni, megakadályozandó a további tűz lehetőségét.

Értékes gépeket, műszereket kell a tűz közeléből biztonságos helyre szállítani.

Fontos iratokat, dokumentációkat kell menteni a tűz közvetlen környezetéből.

2. 4. 3. Tűzeset bejelentése

A munkaterületen még az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be kell jelenteni a Tűzoltóság részére. A helyszínt a kivizsgálás befejeztéig változatlan állapotban kell hagyni, kivéve ha emberélet van veszélyben, vagy a tűzoltóság engedélyt ad a helyszín megváltoztatására. Ebben az esetben is lehetőleg vázlatot, fényképeket kell készíteni az utólagos rekonstruálás érdekében.

A tűz esetén elhasznált oltókészüléket haladéktalanul ki kell cserélni az illetékes munkahelyi vezetőnek.

 

3. Tűzvédelmi oktatás

 

3. 1. A lakókkal az első beköltözéskor ismertetni kell a Kollégiumra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat és az elsajátításról nyilatkozatot kell aláírniuk.

 

3. 2. Oktatások jellege formája

3. 2. 1. Az oktatásokon elméleti és gyakorlati tananyagnak is szerepelnie kell.

Elméleti oktatáson az alábbiakra feltétlen ki kell térnie:

 • Munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége;
 • Általános megelőzés tűzvédelmi rendelkezéseire;
 • Tűzvédelmi utasítások követelményeire;
 • Tűz esetén a magatartási szabályokra;
 • Tűzvédelmi készülékek kezelése működtetése;
 • Dohányzási tilalom;
 • Tűzvédelmi szabálysértések jogkövetkezményeire.

Az elméleti oktatás során elsajátított ismeretek felmérése és ellenőrzése céljából minden tanévben legalább egy „Tűzriadó gyakorlat” kerül levezetésre az épületek lakói és az ott munkát végzők részére.

 

4. Tűzvédelmi ellenőrzés

 

4. 1. Ellenőrzésre jogosultak

4. 1. 1. A HUNÉP KLK HOTEL Zrt. vezérigazgatója: bármikor tarthat tűzvédelmi szemlét.

4. 1. 2. Tűzvédelmi vezető: évente egy alkalommal tart szemlét. Munkahelyeken való megjelenésekor köteles a hiányosságok pótlására utasítást adni.

 

5. Általános érvényű megelőző tűzvédelmi használati előírások

 

5. 1. Használatra vonatkozó előírások

A létesítményt csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.

A létesítményben, helyiségben csak az ott folytatott folyamatos, egy napi tevékenységhez szükséges anyagot, illetve a feldolgozás eszközeit szabad tartani.

A helyiségből, veszélyességi övezetből, készülékről, stb. a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot, stb. folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani.

A hulladék tárolásáról a létesítési szabálynak megfelelően gondoskodni kell. A hulladék elszállításáról a használatbavételi engedélyben meghatározott módon gondoskodni kell.

Éghető hulladékot jól zárható, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen tárolni.

A tűzvédelmi berendezés, felszerelés, készülék, illetve tűzjelző helyét jól látható módon kell jelölni, könnyen hozzáférhetőnek, a kijárat, illetve veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható állapotban tartani, azokat helyükről eltávolítani, rendeltetésüktől eltérő célra használni, és eltorlaszolni, elzárni TILOS!

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.

Az üzemeltetés alatt azon helyiség ajtóit, amelyben személyek tartózkodnak, illetve dolgoznak, lezárni TILOS!

A létesítmény helyiségeiben csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységet szabad folytatni.

A létesítmény bejárati ajtóinál tűzvédelmi tiltó és figyelmeztető táblákat el kell helyezni.

A villamos kapcsolókat és a tűzoltó készülékek helyeit előírás szerinti táblával kell jelölni.

 

5. 2. A Kollégium területén tilos a dohányzás a kijelölt helyek kivételével. A dohányzóhelyeket előírás szerinti táblákkal kell jelölni.

 

5. 3. Tűzoltási, felvonulási utakra irányadóak a 28/2011 (IX. 06.) BM rendelettel  életbeléptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai.

 

5. 4. Kémények, füstcsatornák, tüzelő és fűtő berendezések használatára irányadóak a 28/2011 (IX. 06.) BM rendelettel életbeléptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai.

 

5. 5. Tűzoltó berendezések, készülékek

Elhelyezésükre a 28/2011 (IX. 06.) BM rendelettel életbeléptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell alkalmazni.

Felülvizsgálatukra a 28/2011 (IX. 06.) BM rendelettel életbeléptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait kell alkalmazni.

 

6. Egyes helyiségekkel kapcsolatos és tevékenységre vonatkozó előírások

A Kollégium területén a létesítményeket tűzvédelmi szempontból osztályba kell sorolni. Az osztályba sorolást a tűzvédelmi borítékban kell elhelyezni, amely a recepció helyiségben kerül elhelyezésre, felbontását csak a tűzoltó rendelheti el.

Az osztályba sorolásért felelős a munkahelyi vezető és a tűzvédelmi vezető.

 

6. 1. Lakóegységek

Tűzveszélyességi osztály: "D" mérsékelten tűzveszélyes.

A lakóegységben az oda rendszeresített elektromos berendezéseken kívül más elektromos berendezés nem használható. (Így például tilos vasalni is a lakószobákban!)

A kialakított melegítőkonyhás részben az ott rendszeresített melegítő eszközön kívül mást használni tilos.

Dohányzás és nyílt láng használata tilos.

A lakóegység elhagyása előtt az utolsó személynek az áramtalanításról meg kell győződni.

A lakóegység csak rendeltetésének megfelelő célra használható.

A lakóegységben tűzveszélyes folyadék kis mennyiségben sem tartható.

 

6. 2. Konyha

Tűzveszélyességi osztály: "D" mérsékelten tűzveszélyes.

A konyhában csak melegítés, főzés és étkezés idejére szabad tartózkodni.

A konyha főzőlapjait a főzés, melegítés befejeztekor ki kell kapcsolni.

A konyhában csak annyi anyag tárolható, ami a főzéshez, melegítéshez elegendő.

A helyiséget mindenki köteles tisztán és szennyeződésmentesen tartani.

A helyiséget utolsónak elhagyó köteles áramtalanítani.

 

 

 

TŰZRIADÓ TERV

 

A DE TEK Kossuth Lajos Kollégium területén keletkezett tüzek gyors és hatékony eloltására és a kárhely felszámolására az alábbiakat rendelem el:

 

1. A feladat nappal, munkaidőben:

 

1. 1. Az a dolgozó, lakó, bérlő, aki munkahelyén, lakóhelyén vagy annak közelében tüzet észlel, azt azonnal jelezze személyes közléssel, hangos kiáltással a közelben tartózkodók felé (tűzi lárma).

 

1. 2. A dolgozók, lakók a tűzjelzést követően a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel, a személyi biztonság szem előtt tartásával azonnal próbálkozzanak meg a tűz továbbterjedését megakadályozni, annak eloltását kezdjék meg.

 

1. 3. A tüzet észlelő és a jelzést adó dolgozó a munkahely riasztását követően azonnal jelezze a tűzesetet a terület vezetőjének, illetve megbízottjának, valamint a területileg illetékes Tűzoltóságnak a 105-ös számon.

 

1.4. A tűz jelzésének tartalmaznia kell :

 • a tűz pontos helyét,
 • a terjedés irányát, a veszélyeztetett anyagok megnevezését, személyek számát,
 • a telefonáló személyi adatait.

1. 5. A területek tűzoltó felszereléseit, eszközeit a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

 

1. 6. A terület áramtalanítását a dolgozóknak a helyszínrajzon jelölt központi kapcsolószekrényen kell elvégezni.

 

1. 7. A tűzriadó elhangzása után biztosítani kell a terület be-, és kijáratait, hogy a tűzoltók a megérkezésüket követően meg tudják kezdeni a tűzoltást. Egyben a megérkező tűzoltók részére át kell adni a teljes tűzriadó tervet mellékleteivel együtt. A tűzriadó elhangzása után azonnal értesíteni kell a mentőket és a rendőrséget szükség szerint.

 

1. 8. A terület vezetője szervezze meg  a veszélyeztetett anyagok és eszközök mentését.

 

1.9. A tűzesetről értesíteni kell a 2. pontban meghatározott adatok alapján a vezérigazgatót, üzemeltetési és kollégiumi igazgatót és a tűzvédelmi vezetőt.

 

2. Feladat munkaidő után, munkaszüneti és ünnepnapokon:

 

2.1. A tüzet észlelő személy vagy dolgozó riassza a 105-ös telefonszámon a tűzoltókat az előzőekben említett tűzjelzés-tartalom mellett.

 

2.2. Riasztás után azonnal intézkedjen a terület megközelíthetőségéről, tájékoztassa az elsőként érkező tűzoltóegység parancsnokát :

 • hol, melyik helyiségben keletkezett tűz,
 • hogyan tudják azt a legkönnyebben megközelíteni,
 • milyen jellegű anyag ég,
 • sérült van –e?

Adja át az épület, egység tűzriadó tervét a mellékelt helyszínrajzzal együtt.

 

2.3. A tűzoltóság riasztása után azonnal jelentse a tűzesetet :

 • az üzemeltetési igazgatónak: Krizsán Tibor

         telefon: recepción keresztül

 • a megbízott tűzvédelmi vezetőnek: Szilágyi József

         telefon: recepción keresztül

 

2.4. A terület vezetője felelős azért, hogy az irányítása alatt dolgozók, lakók a tűzriadó tervben foglaltakat megismerjék, valamint a tűzoltó eszközök, felszerelések használatát elsajátítsák.

 

3. Tűzeset utáni feladatok:

A tűzeset utáni hatósági tűzvizsgálatban - amelyet a tűzoltóság végez - a résztvevőknek minden segítséget meg kell adni, s az általuk kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani. Ebben a vizsgálatban részt kell vennie az illetékes vezetőnek.

A tűzoltás után a helyszínt a tűzvizsgálat lefolytatásáig változatlanul kell hagyni. A helyreállítást csak a tűzvédelmi hatóság engedélye után lehet megkezdeni.

Ha szükséges, a Kollégium kérésére a tűz keletkezésének körülményeiről az I. fokú tűzvédelmi hatóság hatósági bizonyítványt ad ki. Ez a tűz idejére és keletkezési okára vonatkozó megállapításokat tartalmazza, valamint azt is, hogy személyi felelősség megállapítására kezdeményezett -e eljárást.

 

 

RIADÓTERV TŰZ ESETÉRE

 

1. A TÜZET JELENTENI!

 

1.1. Őrizzük meg a nyugalmunkat!

 

1.2. A riadóláncot beindítani!

 

TŰZOLTÓK:        105

MENTŐK:           104

RENDŐRSÉG:    107

 

1.3. Szükséges információk:

 • Bejelentő neve

 • Mi történt?

 • Mi ég?

 • Hol ég?

 • Emberek vannak-e veszélyben?

 • Vannak-e sérültek? 

 • A tűzeset megközelítési lehetőségei

2. ELSŐDLEGES INTÉZKEDÉSEK

2.1. Veszélyeztetett, sérült embereket a veszélyes területről kihozni!        

2.2. Égésveszélyes gépeket, anyagokat, tárgyakat a veszélyes területről kihozni!          

2.3. Veszélyes területet lezárni!       

2.4. A tűzoltók számára a megközelítési utakat szabaddá tenni!       

2.5. Az oltási kísérletet a kézi tűzoltó készülékkel, a tűzoltó tömlővel megkezdeni!

 

3. INFORMÁCIÓADÁS A TŰZ ELOLTÁSÁHOZ ÉRKEZETT TŰZOLTÓKNAK

3.1. Égés helyszíne        

3.2. A helyszínen tárolt anyagok          

3.3. Gázpalackok vannak-e a tűz által érintett területen?        

3.4. Vegyi anyagok vannak-e a tűz által érintett területen?        

3.5. Tűzcsapok helye      

3.6. Elektromos mérőórák helye         

3.7. Kiérkezésükig mit tettek a tűz eloltására?

 

 

Mens Running Shoes & Running Trainers